ბრძანება გათავისუფლების შესახებ

ბრძანება დანიშვნის შესახებ

ბრძანება დაჯარიმების შესახებ

ბრძანება მივლინების შესახებ

ბრძანება პრემიის შესახებ

ბრძანება სტაჟიორად დანიშვნის შესახებ

ბრძანება შვებულების თაობაზე

ვალის აღიარების აქტი

უხელფასო შვებულების თაობაზე